<%' FP_ASP ASP, der er genereret automatisk af en FrontPage-komponent. Undlad at redigere. On Error Resume Next Session("FP_OldCodePage") = Session.CodePage Session("FP_OldLCID") = Session.LCID Session.CodePage = 65001 Session.LCID = 1030 Err.Clear strErrorUrl = "" If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then If Request.Form("VTI-GROUP") = "0" Then Err.Clear Set fp_conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") FP_DumpError strErrorUrl, "Der kan ikke oprettes forbindelse." Set fp_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") FP_DumpError strErrorUrl, "Postsæt kan ikke åbnes." fp_conn.Open Application("Database1_ConnectionString") FP_DumpError strErrorUrl, "Databasen kan ikke åbnes." fp_rs.Open "Resultater", fp_conn, 1, 3, 2 ' adOpenKeySet, adLockOptimistic, adCmdTable FP_DumpError strErrorUrl, "Postsæt kan ikke åbnes." fp_rs.AddNew FP_DumpError strErrorUrl, "Der kan ikke føjes nye poster til databasen." Dim arFormFields0(5) Dim arFormDBFields0(5) Dim arFormValues0(5) arFormFields0(0) = "By" arFormDBFields0(0) = "By" arFormValues0(0) = Request("By") arFormFields0(1) = "Adresse" arFormDBFields0(1) = "Adresse" arFormValues0(1) = Request("Adresse") arFormFields0(2) = "Navn" arFormDBFields0(2) = "Navn" arFormValues0(2) = Request("Navn") arFormFields0(3) = "Firma" arFormDBFields0(3) = "Firma" arFormValues0(3) = Request("Firma") arFormFields0(4) = "Postnummer" arFormDBFields0(4) = "Postnummer" arFormValues0(4) = Request("Postnummer") FP_SaveFormFields fp_rs, arFormFields0, arFormDBFields0 If Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_HOST"), "Navn_på_fjerncomputer" End If If Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"), "Webbrowsertype" End If FP_SaveFieldToDB fp_rs, Now, "Tidsstempel" If Request.ServerVariables("REMOTE_USER") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_USER"), "Brugernavn" End If fp_rs.Update FP_DumpError strErrorUrl, "Databasen kan ikke opdateres." fp_rs.Close fp_conn.Close FP_FormConfirmation "text/html; charset=utf-8",_ "Formularbekræftelse",_ "Du har sendt følgende oplysninger:",_ "Database1.asp",_ "Vend tilbage til formularen." End If End If Session.CodePage = Session("FP_OldCodePage") Session.LCID = Session("FP_OldLCID") %> Database1

Ny kunde:

 

Jeg vil gerne oprettes som ny kunde:

 

Firma
Navn
Adresse
Postnummer
By